Dieta i odchudzanie - bialka

Białka


Białka są to wielocząsteczkowe związki chemiczne zbudowane z reszt aminokwasów, które połączone związkami peptydowymi tworzą długie łańcuchy. Substancje nierozpuszczalne (białka włókienkowe) lub rozpuszczalne (białka globularne) w wodzie z wytworzeniem roztworów koloidowych.

Są bardzo wrażliwe na czynniki chemiczne i fizyczne, łatwo ulegają denaturalizacji. Pełnią zasadniczą rolę w procesach życiowych organizmów.bialka-1

Należą do nich:

  • enzymy,
  • niektóre hormony,
  • przeciwciała i inne.


W organizmie ludzkim stanowią prawie 50% suchej masy ciała. Proteiny zbudowane są tylko z aminokwasów, natomiast złożone są połączeniami białek prostych z innymi związkami chemicznymi (np. hemoglobina). Związki proteinowe stanowią niezbędny składnik pożywienia, są prawie wyłącznym dostawcą azotu i zbudowane są ze stosunkowo prostych związków – aminokwasów. W ich budowie stwierdzono 20 różnych aminokwasów, chociaż w przyrodzie występuje ich kilkaset.

Bardzo wiele protein i proteid rozpuszcza się w wodzie lub łatwo przyłącza jej cząsteczki w procesie pęcznienia. Są to tak zwane związki o dużym powinowactwie do wody.

Struktura trzecio- i czwartorzędowa determinuje specyficzną funkcję protein, jeśli są to białka enzymatyczne, to od niej zależy aktywność enzymu. Z tego faktu wynika konieczność ogromnej precyzji mechanizmu kontrolującego powstawanie białek o prawidłowej strukturze, czyli tak zwanej konformacji. Komórki dysponują grupą tak zwanych białek opiekuńczych, których zadaniem jest kontrola formowania struktury przestrzennej nowo syntetyzowanych białek.

Wytwarzanie białek o zmienionej strukturze prowadzi do bardzo wielu zaburzeń metabolicznych, powodujących nawet ciężkie schorzenia organizmów.

Specyficzne białka powstają również w czasie niekorzystnych warunków środowiska, czyli stresów. Najlepiej poznane są białka syntetyzowane w czasie przegrzania lub przechłodzenia organizmu, są to tak zwane białka stresu cieplnego - HSP (ang. Heat stress proteins). Dotyczy to zarówno roślin, jak i zwierząt, nie wyłączając człowieka. Umożliwiają przebieg tak zwanych procesów naprawczych.


Lista tematów: